بازدید و جلسه هم اندیشی با نمایندگان شعبه سنندج توسط معاونت بازاریابی و فروش
بازدید و جلسه هم اندیشی با نمایندگان شعبه سنندج توسط معاونت بازاریابی و فروش
اقتصادوتجارت : دکتر هادی رئیس الذاکرین، سرپرست معاونت فروش و بازاریابی روز پنج شنبه ۲۱ بهمن ماه از شعبه سنندج بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی ایشان ضمن بازدید از شعبه در جلسه ای با همکاران و نمایندگان به گفتگو نشست.

ارایه برنامه های آتی بیمه آرمان در حوزه فروش و بازاریابی، تاکید بر تمرکز و توسعه بازارررسی مشکلات و‌مسایل شبکه فروش نمایندگان، بررسی عملکرد شعبه سنندج و بازدید برخی از دفاتر نمایندگی شعبه سنندج از جمله موضوعاتو اقدامات پرداخته شد در این جلسه بود