عدم نیاز مراجعه حضوری مؤسسین مراکز طرف قرارداد جهت ارائه صورتحساب ماهیانه
عدم نیاز مراجعه حضوری مؤسسین مراکز طرف قرارداد جهت ارائه صورتحساب ماهیانه
اقتصادوتجارت : مدیرکل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی از عدم نیاز به مراجعه و ارائه درخواست مطالبات ماهیانه از سوی داروخانه‌ها و مؤسسات پاراکلینیک طرف قراردادی که صرفا نسبت به ارائه دارو و خدمات بر اساس نسخ الکترونیکی تجویز شده توسط پزشک اقدام می‌نمایند، خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر شهرام غفاری اظهار داشت: با توجه به گسترش نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک در سطح کشور، از ابتدای بهمن سال ۱۴۰۰، داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک طرف قراردادی که نسخه‌پیچی الکترونیکی را صرفا با پذیرش نسخ الکترونیکی تجویز شده از سوی پزشک معالج انجام می‌دهند، نیازی به مراجعه به مدیریت‌های درمان استان و ارائه درخواست مطالبات ماهیانه ندارند.
وی افزود: هر چند که از تاریخ یکم دی ماه ۱۴۰۰، بسیاری از داروخانه‌ها و مؤسسات پاراکلینیک نسخه پیچی را صرفا از طریق مکانیزه انجام داده و حتی نسخ کاغذی را پس از ثبت در سیستم و اخذ تایید ارائه نموده‌اند، عدم نیاز به ارائه درخواست مطالبات ماهیانه مخصوص مراکزی است که نسخه پیچی را صرفا بر اساس نسخه نویسی الکترونیکی انجام می‌دهند.
دکتر غفاری گفت: این اقدام در جهت رفاه حال مؤسسین و مسئولین فنی این مراکز و کاهش مراجعات آنها به مدیریت‌های درمان استان انجام شده است.