برگزاری جلسه معارفه رئیس شعبه اراک
برگزاری جلسه معارفه رئیس شعبه اراک
اقتصادوتجارت : آقای علیرضا کسروی به عنوان سرپرست شعبه اراک بیمه آرمان منصوب شد تا با عنایت به تعهد و تجارب ارزشمند در جهت پیشبرد اهداف شرکت بیمه آرمان، انجام وظیفه نماید.

به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان، آقای علیرضا کسروی به عنوان سرپرست شعبه اراک بیمه آرمان منصوب شد تا با عنایت به تعهد و تجارب ارزشمند در جهت پیشبرد اهداف شرکت بیمه آرمان، انجام وظیفه نماید.
جلسه معارفه ایشان ۹ بهمن ماه با حضور شهاب الدین شریعت مجد معاون امور شعب و توسعه شبکه فروش در محل شعبه این شرکت برگزار گردید.
روابط عمومی ضمن تبریک، برای ایشان و کلیه همکاران ساعی و پرتلاش این شعبه آرزوی موفقیت دارد.