بازدید مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از مجتمع پتاس خور و بیابانک
بازدید مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از مجتمع پتاس خور و بیابانک
اقتصاد و تجارت : مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از مجتمع پتاس خور و بیابانک بازدید کرد.

امیرعلی طاهرزاده؛ مدیرعامل ایمپاسکو به همراه امیدرضا محبعلی؛ سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه شرکت و مدیر مجتمع پتاس خور و بیابانک از این مجتمع معدنی بازدید کردند.طاهرزاده در جریان این بازدید بر اجرای طرح های توسعه در مجتمع پتاس خور و بیابانک تاکید کرد.