آغاز عملیات اجرایی پروژه آب شیرین کن توسعه پتروشیمی نگین مکران
آغاز عملیات اجرایی پروژه آب شیرین کن توسعه پتروشیمی نگین مکران
اقتصادوتجارت : آغاز عملیات اجرایی پروژه آب شیرین کن توسعه پتروشیمی نگین مکران با اولویت تولید بخشی از نیاز مردم و شهرک پتروشیمی

آغاز عملیات اجرایی پروژه آب شیرین کن توسعه پتروشیمی نگین مکران با اولویت تولید بخشی از نیاز مردم و شهرک پتروشیمی