ضرورت مشارکت کارکنان در سازمانهاي امروزي
ضرورت مشارکت کارکنان در سازمانهاي امروزي

به گزارش ستار غفاری- خبرنگار شبکه اقتصاد و تجارت:  ضرورت مشارکت کارکنان در سازمان‌هاي امروزي مانند…

به گزارش ستار غفاری- خبرنگار شبکه اقتصاد و تجارت:  ضرورت مشارکت کارکنان در سازمان‌هاي امروزي مانند اکسيژن براي يک موجود زنده است. نيروي انساني به لحاظ برخورداري از قدرت انديشه، خلاقيت و نوآوري بزرگترين دارايي هر سازماني محسوب مي‌شود، چراکه هرگونه بهبود و پيشرفت در سيستم‌هاي فني و سازماني توسط نيروي انساني صورت مي‌گيرد. توان فکري و انديشه‌هاي کارکنان در سازمان به عنوان سرمايه نهفته و راکد استت و هر سازمان و مديريتي که بتواند از اين سرمايه‌هاي نهفته بيشترين استفاده را بکند، به همان اندازه امکان رشد و توسعه ميسر خواهد شد. با مشارکت دادن کارکنان در امر سازماني مي‌توان نتايج و پيامدهاي همه‌جانبه‌اي را براي سازمان و کارکنان آن فراهم آورد. در نظام مشارکت سازماني، مديران و کارکنان به تبادل نظر با يکديگر مي‌پردازند و همين امر منجر به ايجاد محيطي دوستانه و توأم با اعتماد و اطمينان متقابل در سازمان مي‌شود. کارکنان با مشارکت در کارها، خود را در سود و زيان سازمان سهيم مي‌سازند و همه تلاش خود را با کمک مديران جهت افزايش کارآيي و اثربخشي سازمان به کار مي‌گيرند. در نظام مشارکت سازماني، مديران براي رسيدن به هدف‌هايشان با راه‌حل‌هاي پيشنهادي بسيار از سوي کارکنان مواجه مي‌شوند که پس از ارزيابي آنها مي‌توانند بهترين راه‌حل ممکن را انتخاب کنند. بايد توجه داشت که در شيوه‌هاي مشارکتي، راه‌حل‌هاي پيشنهادي و عملي کارکنان که در راستاي بهبود مستمر مؤثر ارائه مي‌شود، با توجه به امکانات و ظرفيت سازمان اجرا شود و تشويق مالي و معنوي مناسب از پيشنهاددهنگان به عمل آيد. نکته مهم در به‌کارگيري شيوه‌هاي مشارکتي توجه به موانع و دشواري‌هاي فراروي مديران در سازمان‌هاست زيرا با کسب آگاهي در زمينه‌هاي اجرايي و درک صحيح موانع، بهتر مي‌توان به رويارويي با آنها پرداخت. ضمناً بايد زمينه‌هاي لازم اقتصادي، فرهنگي، سياسي، ساختاري و… را براي اجراي موفقيت‌آميز نظام فراهم کرد تا اجراي آن با وقفه و بحران مواجه نشود.

پيشنهادهاي غيرمؤثر

برخي از مواردي که پيشنهاد مؤثر تلقي نمي‌شود به اين شرح هستند:

۱- انتقاد و صرفاً بيان مسائل شخصي

۲- اقتباس مستقيم از پيشنهاد ديگران

۳- پيشنهاد تکراري

۴- پيشنهاد مبهم و کلي‌گويي

۵- ارائه پيشنهاد صرفاً به صورت شعار و عدم ارائه راهکار عملي

۶- پيشنهادهايي که اجراي آنها در اهداف آتي سازمان پيش‌بيني شده‌اند.