برگزاری ششمین جلسه ستاد مدیریت بحران کرونای شهرداری تهران
برگزاری ششمین جلسه ستاد مدیریت بحران کرونای شهرداری تهران
اقتصادوتجارت :مرادی روزبهانی از برگزاری ششمین جلسه ستاد مدیریت بحران کرونای شهرداری تهران با حضور نمایندگان سازمان های عضو در ستاد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، مسئول دبیرخانه ستاد مدیریت بحران کرونای شهرداری تهران با اشاره به موج جدید انتشار ویروس کرونا (امیکرون) بر ضرورت تزریق دز سوم واکسن به منظور تسریع در مقابله و پیشگیری از انتشار این سویه جدید تاکید کرد.

وی افزود: در این جلسه بررسی موانع و تعیین سازوکارهای موثر در تامین اعتبار و نقدینگی، چگونگی حفاظت و حراست از پایگاه های ثابت و سیار واکسیناسیون، رفع اشکالات فنی و انتقال بخش عملیاتی سامانه ۶ – ۱۳۷ (واکسیناسیون اقشار ناتوان در منازل) به سازمان، بررسی وضعیت راه اندازی سامانه ثبت داده ها و گزارش گیری چک لیست های ارزیابان حوزه ایمنی و همچنین تاکید بر چگونگی جبران خدمات کارکنان موظف در حوزه مدیریت بحران کرونای شهرداری تهران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.