انتصاب سرپرست جدید مدیریت حقوقی صندوق تامین خسارت های بدنی
انتصاب سرپرست جدید مدیریت حقوقی صندوق تامین خسارت های بدنی
اقتصادوتجارت : علی خوشکام به عنوان سرپرست جدید مدیریت حقوقی صندوق تامین خسارت های بدنی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی، معارفه و تکریم مدیر جدید و پیشین حقوقی صندوق با حضور مدیرعامل و مدیران ستادی برگزار شد.
علی خوشکام پیش از این رئیس اداره حقوقی شعبه اصفهان صندوق بود.
گفتنی است در پایان از زحمات و تلاشهای آرش خدایاری در دوران تصدی مسئولیت مدیریت حقوقی صندوق قدردانی شد.