آموزش از راه دور، راهحلي براي چالشها
آموزش از راه دور، راهحلي براي چالشها

به گزارش امين خوش احوال نظيف- خبرنگار شبکه اقتصاد و تجارت : تغييراتي که مستمراً در…

به گزارش امين خوش احوال نظيف- خبرنگار شبکه اقتصاد و تجارت : تغييراتي که مستمراً در جامعه رخ مي‌دهد تمامي ابعاد زندگي بشر را تحت تأثير قرار داده که آموزش نيز مصون از اين تغييرات نبوده است. پيشرفت در فناوري‌هاي ارتباطي و افزايش افراد متقاضي آموزش، آموزش را وادار به تغيير نموده است. آموزش از راه دور به عنوان راه‌حلي براي اين چالش‌ها در قرن نوزدهم به وجود آمد و از آن به بعد مسيري تکاملي را طي کرده است. آموزش از راه دور نوعي روش ارتباطي با استفاده از رسانه به منظور يادگيري سيستماتيک است که در آن فراگير و آموزشگر در مسافتي دور از يکديگر قرار دارند. خصوصيت عمده آموزش از راه دور گفت‌وگويي آموزشي است که نشانگر ارتباط دوطرفه و پيوسته بين فراگير و آموزشگر است. نظام آموزش از راه دور همانند ديگر نظام‌هاي آموزشي داراي اجزايي است. اجزاي اصلي اين نظام با توجه به ويژگي‌هاي خاص خود شامل:

۱ – کارکنان آموزشي، که آموزشگر رکن اصلي آن است.

۲ – مؤسسه آموزشي که مي‌تواند به صورت مستقل يا مرکب باشد.

۳ – رسانه و مواد آموزشي است که به صورت ساده و ترکيبي وجود دارد. اين رسانه‌ها در انواع انساني، چاپي و الکترونيک مي‌باشد.

امروز اعتقاد بر اين است که تغييرات خود نيز در حال تغيير هستند. تغييرات کنوني به قدري سريع به وقوع مي‌پيوندند که آنچه را که در گذشته هنجار به نظر مي‌رسيد نابود و جرياني از فرصت‌هاي جديد به وجود مي‌آورند آموزش نيز مصون از اثرات تغيير نيست. توسعه و استفاده از فناوري‌هاي ارتباطي در سيستم‌هاي آموزشي سازه‌اي براي تغييردر آموزش هستند که موجب تسهيل ارائه و دريافـت برنامه‌هاي آموزشي در فواصل مکاني شده‌اند.

پيشرفت در فناوري‌هايي همچون رايانه‌ها و ربات‌ها، راه‌هاي جديدي را براي ايجاد و افزايش روش‌هاي نوين تدريس برروي آموزشگران گشوده است. در آينده آموزشگران و فراگيران در موقعيت‌هاي يادگيري از طريق ماهواره‌ها با يکديگر و ديگر آموزشگاه‌ها، ايالت‌ها و کشورها رابطه برقرار خواهند کرد و همچنين فناوري رايانه‌اي اساس موقعيت يادگيري خواهد شد، هر چند که جايگزيني براي معلم نخواهد بود.

پس از انقلاب صنعتي در قرن نوزدهم، پيشرفت‌ها در فناوري، افرادي را با اهداف و شکل جديدي از آموزش روبه‌رو کرد که امروز با نام آموزش از راه دور شناخته مي‌شود. در دهه اخير صف‌آرايي فوق‌العاده ارتباطات الکترونيکي به آموزش از راه دور موقعيت جديدي بخشيده است و آن را به رهيافتي آموزشي براي آموزش شاغلين و افرادي که براي يادگيري قادر به حضور در مدارس يا دانشگاه‌ها نيستند تبديل نموده است.