۳۴۰میلیارد تومان هزینه پرداختی صنعت بیمه کجاست؟!
۳۴۰میلیارد تومان هزینه پرداختی صنعت بیمه کجاست؟!
اقتصادوتجارت : سجاد رامندی معاون بیمه های اشخاص شرکت بیمه دی : در شش ماهه نخست سال ١٤٠٠، ١٣٤٠ میلیارد تومان در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته ولی مجموع هزینه کرد وزارت بهداشت در این بخش معادل ١٠٠٠ میلیارد تومان بوده است.

رامندی در گزارشی که به حق بیمه شخص ثالث پرداخته بود به عنوان کارشناس حاضر و توضیحاتی پیرامون این موضوع ارائه داد.

قانون پنجم توسعه برای پوشش هزینه های مصدومین تصادفات، مشخص کرده که ١٠٪ از حق بیمه شخص ثالث برای درمان این مصدومین صرف شود.

معاون بیمه های درمان شرکت بیمه دی در این خصوص افزود: در سال ١٣٩٩، ١٠٪؜ از این مبلغ معادل ٢٧٠٠ میلیارد تومان به منظور درمان مصدومین حوادث رانندگی و جاده ای در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است.پیش بینی ما در سال ١٤٠٠، تولید منابع ٣٨٠٠ میلیارد تومانی و در سال ١٤٠١ تولید حداقل منابع ٥٠٠٠ میلیارد تومانی در این بخش خواهد بود.

وی بیان کرد: در شش ماهه نخست سال ١٤٠٠، ١٣٤٠ میلیارد تومان در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته ولی مجموع هزینه کرد وزارت بهداشت در این بخش معادل ١٠٠٠ میلیارد تومان بوده است و با توجه به تعیین بندها و تبصره های مختلف جهت استفاده مردم از این خدمات، معمولاً مردم در این بخش متحمل هزینه می شوند و رایگان بودن خدمات بعضاً رخ نمی دهد.

رامندی در خصوص وظایف وزارت بهداشت در این حوزه افزود: وزارت بهداشت موظف به ارائه این گزارش هاست ولی با وجود اینکه منابع ۱۰ درصدی بیمه شخص ثالث از سوی صنعت بیمه به این وزارتخانه پرداخت شده است، طی سال های اخیر دسترسی به این اطلاعات محدود بوده و یا گزارش ها با جزئیات مورد نیاز صنعت بیمه منتشر نشده است.