‍ تجليل از برگزیدگان همایش آشنایی با مفاهیم پتروشیمی
‍ تجليل از برگزیدگان همایش آشنایی با مفاهیم پتروشیمی
اقتصادوتجارت : درمراسمی درمحل مجتمع فرهنگی هنری‌ ارشاد اسلامی استان ایلام از برگزیدگان همایش آشنایی با مفاهیم پتروشیمی تجليل گردید.

دراين مراسم صیدی رئیس خانه‌ مطبوعات استان، معراجی مدير روابط عمومي شرکت پتروشیمی ایلام، فرج صیدمحمدی وعده ای ازاصحاب رسانه استان حضور داشتند این مراسم‌ به همت روابط عمومي شرکت پتروشیمی ایلام برگزار گردید دراين نشست مهندس معراجی مدیر روابط عمومي پتروشیمی ایلام با تشکر ازاصحاب رسانه استان ازتعامل خوب رسانه ها با شرکت پتروشیمی تشکرکردو گفت ما رسانه ها را شريک خود می دانيم، رسانه‌ها رسالت مهمی به عهده دارند ورسالت شان رابه خوبي انجام‌ می دهند، آنجایی که لازم است ازماانتقاد کنند ومااگرنقصی داريم بادیده دل می پذیریم و اگرلازم بود عذر خواهی می کنيم، وی افزود رسانه‌ ها ی ایلام جلوتر از رسانه ها ی منطقه هستند چون ماآسیب مان بیشتر است ،که نیازمند فرهنگ سازی، ومداخله فرهنگي هست که پتروشیمی ایلام دراين عرصه وارد شده و ما دنبال‌ تبادل فرهنگی هستيم که مطبوعات نقش به سزایی دراين زمینه دارد ،معراجی اظهار داشت که در دهه مبارک فجر نمایشگاه کتاب، و نمایشگاه خود کفای درغرب کشور برای اولين توسط پتروشیمی ایلام برگزار می‌شود،دراين نشست صیدی رئیس خانه‌ مطبوعات استان، نيز درخصوص اقدامات فرهنگی توسط شرکت پتروشیمی اززمان تصدی مهندس معراجی به عنوان مدیر روابط عمومی گفت اقدامات مناسبی انجام‌ گرفته‌ و اصحاب رسانه استان ارتباطات خوبی با اين مجموعه صنعتی دارند،
دراين جلسه خبرنگاران نيز نقطه نظرات خود دررابطه با فعالیت هایی شرکت پتروشیمی ایلام درزمینه های مختلف کاری،خصوصا مسائل فرهنگی وارتباط و تعامل با رسانه های استان بيان کردند،درخاتمه ازبر گزیدگان تقدير به عمل آمد،