یک میلیارد و پانصد میلیون ریال برای تبلت و گوشی دانش آموزان مناطق محروم
یک میلیارد و پانصد میلیون ریال برای تبلت و گوشی دانش آموزان مناطق محروم
اقتصادوتجارت : بانک توسعه صادرات ایران به منظور تهیه تبلت و گوشی هوشمند برای دانش آموزان مناطق محروم یک میلیارد و پانصد میلیون ریال اختصاص داد.

این اقدام به موجب بند ۳ صورتجلسه مهرماه سال جاری شورای هماهنگی بانکها انجام شده است.