گواهینامه Excellence آزمایشگاه پتروشیمی زاگرس اعطاء شد
گواهینامه Excellence آزمایشگاه پتروشیمی زاگرس اعطاء شد
اقتصادوتجارت : آزمایشگاه شرکت پتروشیمی زاگرس موفق شد با مشارکت در برنامه آزمون کفایت تخصصی سال ۲۰۲۲ گواهینامه Excellence دریافت نماید.

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی زاگرس، آزمایشگاه شرکت پتروشیمی زاگرس با مشارکت در آزمون‌های کفایت تخصصی بین‌المللی که توسط موسسه مطالعات بین آزمایشگاهی Spijkeniss هلند برگزار شده بود؛ توانست برای هر ۱۹ مورد آزمون نتیجه مطلوب بدست آورد و موفق به کسب گواهینامه Certificate of Excellence از موسسه IIS هلند گردد.

بنا براین گزارش، آزمون کفایت تخصصی(Proficiency Test) توسط مراجع بین المللی با حضور حداقل ۱۰۰ آزمایشگاه از کشورهای مختلف دنیا برگزار گردید که طی آن یک نمونه مجهول برای تعداد زیادی آزمایشگاه در سطح جهانی ارسال می شود و پس از دریافت نتایج و مقایسه آن‌ها، کفایت تخصصی آزمایشگاه در انجام آزمون‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.