گشایش رمپ و لوپ بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی به بلوار شهید فرحزادی
گشایش رمپ و لوپ بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی به بلوار شهید فرحزادی
اقتصادوتجارت : در راستای تحقق وعده ای دیگر از مدیریت شهری به مطالبات شهروندان دسترسی بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی به بلوار شهید فرحزادی گشایش یافت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲،آیین افتتاح رمپ ولوپ دسترسی بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی به بلوار شهید فرحزادی که یکی از مطالبات چندین ساله شهروندان بود باحضور شهردار منطقه۲،مدیر عامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران،معاون مدیرکل ورییس بنیادشهید وامورایثارگرا ن منطقه ،همسر شهید قهاری سعید وجمعی از مدیران شهری وشهروندان برگزارشد.

مهدی صالحی ،شهردار منطقه۲ در حاشیه این مراسم گفت:این طرح عمرانی و ترافیکی با هدف تکمیل کار کرد شبکه بزرگراهی و رفع گره ترافیکی پس از-طرح های مطالعاتی اجرا شد.
وی با اشاره به اولویت مدیریت شهری در پاسخگویی به مطالبات شهروندان گفت:
با توجه به اینکه عدم وجود ممسیر-دسترسی غرب بزرگراه هاشمی رفسنجانی به جنوب بلوار شهید فرحزادی ،بار ترافیکی را در ضلع شمال بلوار و میدان کتاب موجب می شد، احداث دسترسی یکی از مطالبات شهروندان این محله بود
وی افزود: در همین راستا این طرح با همکاری سازمان مهندسی عمران شهرداری تهران و منطقه ۲ اجرا شد.
وی افزود:امید می رود با بهره برداری ازاین رمپ و لوپ ،علاوه برکاهش ترافیک دراین محور و تسهیل در دسترسی به معابر اصلی وبزرگراهی ،بتوانیم رضایت شهروندان را تامین کنیم.