گسترش تعاملات بانکی با فدراسیون روسیه
گسترش تعاملات بانکی با فدراسیون روسیه
اقتصادوتجارت : مدیر عامل بانک ملی ایران در سفر به مسکو با مدیر عامل و مدیران عالی ازبر بانک، بزرگترین بانک روسیه دیدار کرد.

در این دیدار مدیران عامل دو بانک در خصوص گسترش همکاریهاگفتگو و تفاهم نمودند.
همچنین در این سفر مرکزی که برای آشنایی بازرگانان و فعالین اقتصادی از فرصتهای تجاری، سرمایه گذاری و نیز ایجاد ارتباط با یکدیگر و آشنایی با قوانین و مقررات دو کشور با همت میربیزینس بانک سابسیدری بانک ملی در روسیه تاسیس شده، افتتاح گردید.