کگل و عوارض صادراتی
کگل و عوارض صادراتی
اقتصادوتجارت : کگل در خصوص وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد شفاف سازی کرد.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر پیرو و اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبتنی بر وضع عوارض صادراتی و محصولات زنجیره فولاد شفاف سازی کرد.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر پیرو و اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر وضع عوارض صادراتی و محصولات زنجیره فولاد شفاف‌سازی کرد و شرکت اعلام کرد و با توجه به شرایط موجود و قیمت‌های جهانی و حسب نیاز عرض بابت طرح‌های توسعه این شرکت صادرات خود را به شرح جدول آورده شده و با توجه به محاسبات جدول و در صورت اعمال در مورد بر اساس جدول پله بانی و با فرض حفظ قیمت‌های کنونی مبلغی حدود ۲۲۳ میلیارد تومان به هزینه‌های شرکت اضافه می گردد.