کشف و تحویل کیف پول ۵ میلیارد ریالی به کلانتری دربند
کشف و تحویل کیف پول ۵ میلیارد ریالی به کلانتری دربند
اقتصادوتجارت : کشف وتحویل کیف پول 5میلیارد ریالی توسط محمد فراهانی حریم بان مستقر درمحل ماموریت تحویل عوامل کلانتری دربند شد.

کشف وتحویل کیف پول ۵میلیارد ریالی توسط محمد فراهانی حریم بان مستقر درمحل ماموریت تحویل عوامل کلانتری دربند شد.