چک‌های فاقد نام ذینفع توسط شعب واگذارنده پذیرش نمی شوند
چک‌های فاقد نام ذینفع توسط شعب واگذارنده پذیرش نمی شوند
اقتصادوتجارت : معاونت مالی و سرمایه‌گذاری پست بانک ایران با ارسال بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شعب سراسر کشور، درج نام، نام خانوادگی و شماره ملی بر روی چک را برای ثبت در سامانه چکاوک الزامی کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، بر طبق بخشنامه ۰۱/۶۶۳۵ مورخ ۱۶ فروردین سال جاری، بانک مرکزی ج.ا.ا، بررسی ها نشان می‌دهد برخی از بانک‌ها چک‌های فاقد نام ذی‌نفع را در سامانه چکاوک بارگزاری می‌کنند که بر روی افزایش تعداد چک‌های برگشتی با عنوان فاقد نام ذی‌نفع تاثیر گذاشته و موجب عودت آنها به شعبه واگذار کننده می شود.
بر اساس این بخشنامه، بانک‌ها ملزم هستند، برای درج نام و نام خانوادگی /نام شخصیت حقوقی و شماره ملی / شناسه ملی به صورت خوانا و بدون قلم خوردگی توسط ذی نفع بر روی چک نظارت دقیقی داشته باشند.
بر اساس این گزارش، برای چک‌های قدیمی درج عبارت در وجه حامل در متن چک و ثبت در سامانه چکاوک کافی است.