پنجمین جلسه شورای پژوهش و نوآوری منطقه ۷
پنجمین جلسه شورای پژوهش و نوآوری منطقه ۷
اقتصادو تجارت : پنجمین جلسه شورای پژوهش و نوآوری منطقه ۷ با حضور رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران و هیئت همراه، شهردار و اعضاء شورای پژوهش و نوآوری منطقه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۷، در این نشست پروژه های مطالعاتی منطقه و کاربست آنها طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ توسط معاونت مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
در ادامه نصرآله آبادیان شهردار منطقه ۷ ضمن تبیین ضرورت انجام پژوهش به ویژه پژوهش های کاربردی جهت توسعه سازمان، برانجام مشارکتی پژوهش ها به ویژه با حضور حداکثری کلیه ذینفعان تاکید کرد.
همچنین شهردار منطقه ۷ در خصوص پروژه های پیشنهادی منطقه درخواست داشت تا سند توسعه محلی مناطق چهارده گانه با همکاری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به صورت پایلوت برای منطقه ۷ تهیه شود.
گفتنی است مبحث اثرات همسایگی مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برای محلات همجوار و چگونگی ارتباط کارکردی محلات با مصلی از سوی شهردار منطقه ۷ پیشنهاد شد و وی بر ضرورت ارتباطات وسیع تر واحدهای همسایه مصلی امام خمینی (ره) با این مجمع و احساس تعلق خاطر بیشتر بر آن تاکید کرد.
از همین رو مقرر شد مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران نسبت به انجام پروژه مطالعاتی و احصاء راهبردهای مورد نظر در این خصوص اقدام نمایند.
در ادامه محمد منان رئیسی رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به بیان رویکردهای این مرکز در دوره جدید مدیریت شهری پرداخت و ضمن استقبال از پیشنهاد شهردار منطقه ۷ ارتباطات بیشتر را به منظور کاربست پروژه های مطالعاتی ضروری دانست.