پروژه “ارائه مدلهای ارزیابی کمی و کیفی محتوای الکترونیکی بومی”
پروژه “ارائه مدلهای ارزیابی کمی و کیفی محتوای الکترونیکی بومی”
شبکه اقتصادوتجارت : پروژه ” ارائه مدلهای ارزیابی کمی و کیفی محتوای الکترونیکی بومی” با هدف ارائه ابزاری نوآورانه به منظور ارزیابی توسعه محتوای الکترونیکی از طریق ارائه مدلهای ارزیابی مناسب در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شد.

 روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، این پروژه در راستای کمک به برنامه ریزی توسعه کمی و کیفی محتوای الکترونیکی بومی در کشور، در گروه خدمات و محتوای الکترونیکی در پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه ICT به انجام رسید.

بنابراین گزارش، از آموخته ها و نتایج اصلی پروژه می توان به آگاهی از سياستهاي حوزه محتوای الکترونیکی بومی در اسناد بالادستی و قوانین کشور و همچنین ایجاد دانش فنی و راهبردی در خصوص طبقه بندی و ارزیابی محتوای الکترونیکی بومی اشاره نمود.

این گزارش حاکی است ارائه شاخصهاي ارزيابي كمي و كيفي محتواي الكترونيكي بومي و همچنين شناسايي ويژگيها و نيازمنديهاي اصلي و عوامل اثرگذار بر این حوزه جهت بكارگيري درست و مناسب اين شاخص‌ها، باعث شناسايي فرصت‌هــا، چالش‌ها و محدوديت‌ها و مشــكلات توليد و كاربســت محتــواي الكترونيكــي بومي، دسترسي به دانش فني و راهبردي ارزيابي محتواي الكترونيكي بومي و همچنين فراهم‌آمدن امكان مديريت و نظارت دقيق بر وضعيت توسعه كمي و كيفي محتواي الكترونيكي بومي و ارائه الگوهاي مناسب جهت تسهيل فرآيند توسعه محتوا در فضای مجازی کشور می‌شود. ارائه مدلهاي ارزيابي مناسب براي سنجش محتوا،‌ گامي ضروري در جهت تسهيل توسعه و غني‌سازي كمي و كيفي محتواي بومي به عنوان پايه و راهنماي تصميم‌گيري‌هاي اساسي براي راهبري، نظارت و استمرار توسعه محتوای الکترونیکی بومي در سطح ملي در راستاي تحقق تحولات محتوايي و  ساختاري می‌باشد.

مخاطبين مدل ارزيابي پیشنهادی را مي‌توان در سه دسته حاكميت، بخش خصوصي و جامعه تقسيم‌بندي نمود كه البته هر يك بر مبناي نوع اهداف و فعاليت خود، نقش خاصي را در زنجيره ارزش محتواي الكترونيكي بازي مي‌كنند.

گفتنی است جهت بکارگیری نتايج به دست آمده در پروژه، فعاليتهاي همچون ارائه روشها و سامانه هاي اندازه گیری و سنجش محتوای الکترونیکی بومي كشور و همچنين ایجاد ساز و کار رصد مستمر کمی و کیفی توسعه محتوای الکترونیکی بومی، که ضروري است در پروژه هاي بعدي مد نظر قرار گيرد.