پرداخت ۹۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک ملی ایران به بخش های اقتصادی خراسان رضوی
پرداخت ۹۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک ملی ایران به بخش های اقتصادی خراسان رضوی
اقتصادوتجارت : بانک ملی ایران در استان خراسان رضوی بالغ بر 99 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت کرده که 48 درصد آن در بخش تولید بوده است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، رد پای بانک ملی ایران بر اقتصاد کشور ماناست و این اثر با حمایت از کارآفرینان پیشرو و کمک به ایجاد و حفظ اشتغال برای بهبود شاخص های اقتصادی ماندگارتر می شود.
از این رو پرداخت تسهیلات به کسب و کارها و کارآفرینان در بخش های مختلف از سوی بانک همواره مدنظر بوده و تاکنون بنگاه های بسیاری با تسهیلات این بانک پا گرفته یا توسعه یافته اند.
سرزمین موج های آبی نیز یکی از این شرکت هاست که به منظور رونق فعالیت خود به میزان ۲۹۲ میلیارد ریال تسهیلات در قالب فروش اقساطی از بانک ملی ایران دریافت کرده است.
گفتنی است، این بانک در سال گذشته بالغ بر ۹۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی استان خراسان رضوی پرداخت کرده که ۴۷ هزار و ۵۱۸ میلیارد ریال آن معادل ۴۸ درصد کل تسهیلات، در بخش تولید بوده اس