پالادیوم با اقتدار شهرداری برچیده شد
پالادیوم با اقتدار شهرداری برچیده شد
اقتصادوتجارت : شهردار تهران گفت: پالادیوم از جنس تخلف با پشتوانه ثروت بود که با ایستادگی شهرداری از آن جلوگیری شد.

علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه بازدید از نمایشگاه شهرهای خواهر خوانده و توانمندی مدیریت شهری در گفتگوی اختصاصی با شمیران خبر گفت: فساد فساد است و اگر بنا باشد با فساد درست برخورد شود باید با بیشترین فساد و گردن کلفت ترین افراد که به پشتوانه ثروت فساد می کنند،برخورد شود.

او در ادامه افزود: اگر با تخلف در راس و صاحبان ثروت و قدرت برخورد شود دیگرانی که به طور سهوی اشتباهی انجام می دهند و ماحصل این سبب بروز فساد می شود هم حساب کار دستشان می آید.

شهردار تهران با تاکید بر اینکه پالادیوم نیز از این جنس بود تاکید کرد:پالادیوم هم تجاوز به حقوق شهروندان بود و هم در حقیقت پافشاری بر تخلف بزرگی بود که با اقتدار و ایستادگی برچیده شد.