نصب پيام هاي ايمني در ايستگاه هاي خطوط هفتگانه مترو
نصب پيام هاي ايمني در ايستگاه هاي خطوط هفتگانه مترو
شبکه اقتصادوتجارت : مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه از اجراي نصب تابلو هاي پيام هاي ايمني  در حين استفاده از خدمات مترو در تمامي ايستگاه ها متروي تهران خبر داد.

 گزارش مديريت ارتباطات و اموربين الملل شركت بهر ه برداري متروي تهران و حومه،  با توجه به اهميت رعایت موارد ایمنی در هنگام استفاده از خدمات مترو در شهر زيرزميني، شركت بهره برداري متروي تهران و حومه با نصب تابلوهايي نكات ايمني كه درحين استفاده از خدمات مترو بايد رعايت شود را به صورت تابلو در ايستگاه هاي مترو نصب كرد تا توجه مسافران را در هنگام استفاده از مترو جلب كرده و سفر ايمن تري داشته باشند.

گفتني است اين تابلو با ۲۷ نكته در تمامي ۱۲۷ ايستگاه فعال خطوط ۷ گانه متروي تهران و حومه نصب شده است.