نشست مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
نشست مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
اقتصادوتجارت : به منظور ارتقا ســطح تعامالت و همــکاری های دو جانبه در حوزه محیط زیســت و همچنین بررســی روند برنامــه های بهبود زیســت محیطی ذوب آهن اصفهــان، مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل شــرکت بــا مدیــرکل حفاظت محیط زیســت اســتان ۳۰ آذر ماه در محل اداره کل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان دیــدار و گفتگو کرد.

مهنــدس رخصتــی در ایــن دیــدار از اقدامات زیســت محیطی انجام گرفته، در دست اقدام، برنامه های آتی، دستاوردها و چالش های موجود در حوزه محیط زیست شرکت گزارشــی ارایه کرد و گفت: با سیاســت گذاری های انجام گرفته تمام پروژه های توسعه ای شرکت بر اســاس الزامات مربوطه دارای پیوست های زیســت محیطی می باشــند و رعایت این الزامات در دوره ساخت و بهره برداری به صورت مستمر پایش و کنترل می شود.
مدیرعامل شرکت، حفاظت محیط زیست را یکی از اولویت های ذوب آهن اصفهان دانست و تصریح کرد: حرکت به سمت تعالی در حوزه محیط زیست مداوم و مستمر است که این مسیر در ذوب آهن اصفهان به خوبی برنامه ریزی شــده و با قدرت در حال پیگیری و انجام است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در این دیدار با اشــاره به این نکته که ذوب آهــن اصفهان در طی ۱۰ سال گذشته و خصوصا طی سالیان اخیر اقدامات فراوانی در حوزه محیط زیســت انجام داده است بر ضرورت تداوم برنامه های بهبود حوزه محیط زیست ذوب آهن تاکید نمود.
لاهیجان زاده پیگیری استفاده از تمام ظرفیت های موجود از جمله استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و همچنین صندوق ملی محیط زیست جهت تسریع در روند انجام برنامه های بهبود حوزه محیط زیست ذوب آهن اصفهان را خواستار شد.

همچنین در این دیدار معاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعی و مدیر بهداشت و محیط زیست شرکت از آخرین روند برنامه جامع محیط زیست و پروژه های مربوط به آن گزارشی ارائه کردند.