نخستین جشنواره رباتیک و زیباسازی شهری
نخستین جشنواره رباتیک و زیباسازی شهری
شبکه اقتصادوتجارت :سازمان زیباسازی شهر تهران نخستین جشنواره رباتیک و زیباسازی را با عنوان «Tehran TEBO» برگزار می کند.