موسسه اعتباری ملل در شهریورماه ۴۷۸ فقره وام فرزند آوری پرداخت کرد
موسسه اعتباری ملل در شهریورماه ۴۷۸ فقره وام فرزند آوری پرداخت کرد
اقتصادوتجارت : موسسه اعتباری ملل در راستای بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وبه منظور حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تعداد 478 فقره وام قرض الحسنه فرزند آوری پرداخت کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل :این موسسه بر اساس قانون افزایش جمعیت تعداد ۴۷۸ فقره وام قرض الحسنه فرزند آوری به مبلغ ۶۰۰/۱۷۷ میلیون ریال پرداخت کرد.

گفتنی است:بر اساس قانون مصوب وام قرض الحسنه فرزند آوری به ازای فرزند اول ۲۰۰ میلیون ریال،به ازای فرزند دوم ۴۰۰ میلیون ریال ،به ازای فرزند سوم ۶۰۰میلیون ریال ،به ازای فرزند چهارم ۸۰۰ میلیون ریال وبه ازای فرزند پنجم به بعد یک میلیارد ریال پرداخت می شود.