معافیت مالیاتی نقل و انتقال سهام شرکت‏های کشتیرانی و پالایش نفت
معافیت مالیاتی نقل و انتقال سهام شرکت‏های کشتیرانی و پالایش نفت
اقتصادوتجارت : معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، معافیت نقل و انتقال سهام شرکت‏های کشتیرانی و پالایش نفت پیرامون موضوع جزء (1) بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در بخشنامه ابلاغی مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور تصریح شده است: به پیوست تصویب‏نامه شماره ۱۱۴۲۴۲/ت ۶۱۵۷۸هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ هیات محترم وزیران موضوع جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، برای اجرا ارسال می گردد.

شایان ذکر است در بند (۶) این تصویب‏نامه قید شده است: نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب‏نامه از مالیات نقل و انتقال معاف است. سایر هزینه های مترتب بر واگذاری برعهده انتقال گیرنده می باشد.