تدارک برنامه هاي فراغتی تفریحی ویژه دانش آموزان وكانون نوجوانان منطقه ۱۹
تدارک برنامه هاي فراغتی تفریحی ویژه دانش آموزان وكانون نوجوانان منطقه ۱۹
اقتصادوتجارت: شهردار منطقه 19 از برگزاري ویژه برنامه هاي غني سازي اوقات فراغت برای دانش آموزان و كانون نوجوانان آموزش شهروندي منطقه در تابستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه ۱۹،مهدي هدايت با اشاره به برگزاري حضوري فعاليت هاي تابستاني با اعلام اين خبر افزود: این فعالیت ها با رويكرد غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان با برگزاری دوره هاي آموزشي حوزه شهروندي با محوريت محيط زيست و پسماند، ترافيك و آلودگي هوا، حقوق و تكاليف شهروندي، ايمني و مديريت بحران، تئاتر ها و نمايش هاي آموزشي با هدف آموزش غير مستقيم مفاهيم شهروندي ويژه گروه كودكان، برپایی اردو تفريحي آموزشي شهر در دست بچه ها با هدف ارتقاء روحيه و نشاط دانش آموزان آشنايي نوجوانان با ساختارهاي اجتماعي همراه است.
او در ادامه به برپایی مسابقات مختلف شهروندي ويژه دانش آموزان و اهدا جوايز با هدف جلب مشاركت در برنامه هاي اجرايي حوزه شهروندي و ايجاد فضاي رقابتي و انگيزشي براي آنها با دعوت از نوجوانان و خانواده های آنها تأکید کرد.
شهردار منطقه بیان کرد: با توجه به برپایی نشست های مشترک با پژوهش سراي جوانه آموزش و پرورش منطقه ۱۹ درصدد هستيم برنامه هاي مشتركي تحت عناوين مسابقات و پژوهش ويژه اوقات فراغت دانش آموزان با مشاركت این مرکز در راستای شناسایی نخبگان برای معرفی به نهادهاي ذيربط انجام دهیم و در صورت داشتن اثر و اختراع توسط دانش آموزان نسبت به مراحل ثبت آثار آنها پيگيري هاي لازم را به انجام رسانيم.