مراکز «پرتو» خدمات حمایتی و اجتماعی را به کودکان کار و خانواده‌شان ارائه می‌کند
مراکز «پرتو» خدمات حمایتی و اجتماعی را به کودکان کار و خانواده‌شان ارائه می‌کند
شبکه اقتصادوتجارت : اگر در سطح خیابان با کودکان کار مواجه شدید، می‎توانید این افراد را به نزدیک‌ترین مراکز «پرتو» یا مدارس «صبح رویش» که ازسوی شهرداری تهران راه‌اندازی شده، معرفی کنید.

مدارس «صبح رویش» با مجوز وزارت آموزش و پرورش خدمات سوادآموزی را به کودکان در معرض آسیب یا آسیب دیده به ویژه کودکان کار ارائه می‌کند.