مدیر زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد اروند منصوب شد
مدیر زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد اروند منصوب شد
شبکه اقتصادوتجارت : آرش تمی به سمت مدیریت زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد اروند منصوب شد.

 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این سازمان «آرش تمی» را به عنوان مدیر زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات منصوب کرد.

شایان ذکر است پیش از این کمال رضایی این سمت را عهده دار بود