مدیریت ریسک منجر به تصمیمات اصولی بانکداری توسعه ای در بانک توسعه تعاون می شود
مدیریت ریسک منجر به تصمیمات اصولی بانکداری توسعه ای در بانک توسعه تعاون می شود
اقتصادوتجارت : عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون بر نقش اهمیت مدیریت ریسک در اتخاد تصمیمات اصولی بانکداری توسعه ای در بانک تاکید کرد.

امیر هوشنگ عصارزاده عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در جلسه کارگروه مدیریت ریسک بانک اظهار داشت: رعایت الزامات مدیریت ریسک به مفهوم پرهیز از اقدامات شجاعانه و تاکید بر رفتار بیش از حد محتاطانه نیست، بلکه سبب می شود بانک در مسیر فعالیت توسعه ای و در مواجهه با انواع پروژه ها و طرحهای پیشنهادی، با در نظر داشتن معیارهای مناسب ؛ ارزیابی و تحلیلی جامع و مبتنی بر منافع و هزینه های اجتماعی و اقتصادی پروژه لحاظ نماید.
وی افزود: حفظ و تداوم وضعیت مناسب بانک به لحاظ شاخص های مالی و توسعه ای نیازمند رفتارهای حرفه ای در اقدامات توسعه ای است و بانک به عنوان موسسه مالی مکلف است، ضمن انجام وظایف تخصصی و تکالیف توسعه ای در مراقبت از وضع کلی خود اهتمام لازم را داشته باشد.
عصارزاده گفت: بانک توسعه تعاون با تشکیل کمیته مدیریت ریسک طی سالیان گذشته این رویکرد حرفه ای را در نظام تصمیم گیری سازمانی دخیل نموده است.
وی افزود: گرچه پیش بینی های مبتنی بر افزایش سرمایه بانک به طور کامل محقق نگردیده و از سویی بانک در شرایط رقابتی بازار، به ارتقای سطح فعالیت توسعه ای مبادرت ورزیده است، با این وجود فرآیندهای تجهیز منابع، پرداخت تسهیلات، صدور ضمانت نامه و صدور اعتبار اسنادی در سطح کلان به گونه ای هدایت گردیده است که بانک در بستری مناسب، به روند خدمت رسانی ادامه دهد.
عصارزاده خاطر نشان کرد: در دوره های اخیر تلاش شده است میزان خطرپذیری بانک در پذیرش ریسک های اعتباری و مالی مورد بررسی قرار گیرد و همچنین مدیریت مبتنی بر ارزش نیز در سیستم مدیریت ارشد و میانی بانک جاری گردد.
وی گفت: مدیریت مبتنی بر ارزش به معنای در نظر داشتن پیامد تصمیمات و عملکردها در دامنه گسترده تر زمانی است، به گونه ای که پیامد اقدامات و عملکرد رییس شعبه یا مدیر ارشد، نه فقط در دوره تصمیم اتخاذ شده، بلکه آثار و نتایج آن در دوره های زمانی بعدی نیز مورد بررسی واقع می شود.
عصارزاده گفت: اهمیت مدیریت ریسک در تصمیمات و فرآیندهای بانکی و دوره های آموزشی مورد نیاز برای همکاران تشریح و تبیین خواهد گردید، تا همکار با علم به گره گشایی و چاره سازی و کارکرد مدیریت ریسک، با رغبت و شوق به سیستم بانکداری ارزش محور و مبتنی بر مدیریت ریسک اهتمام داشته باشند.
گفتنی است در این جلسه محمد ذوالفقاری معاون مدیر عامل در امور مالی و پشتیبانی، حسن شریفی معاون اعتباری و حقوقی بانک، مصطفی منتظری مقدم رییس اداره کل مدیریت ریسک و سایر همکاران اداره ریسک نیز حضورداشتند.