حضور شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در سومین جشنواره ایده های ارزش آفرین معدن و صنایع معدنی ( اینوماین ) در محل دانشگاه تهران
حضور شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در سومین جشنواره ایده های ارزش آفرین معدن و صنایع معدنی ( اینوماین ) در محل دانشگاه تهران
شبکه اقتصادوتجارت : :شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در سومین جشنواره ایده های ارزش آفرین معدن و صنایع معدنی ( اینوماین ) در محل دانشگاه تهران حضور یافت.

اقتصادوتجارت ؛ حضور شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در سومین جشنواره ایده های ارزش آفرین معدن و صنایع معدنی ( اینوماین ) در محل دانشگاه تهران . این نمایشگاه که با هدف ارائه توانمندی های دانش بنیان و نیازهای فناورانه برگزار شده است به مدت ۳ روز برای بازدید عموم متخصصان و کارشناسان گشوده خواهد بود.