مدیرعامل شرکت بیمه حکمت از شعبه مرکزی اهواز بازدید کرد
مدیرعامل شرکت بیمه حکمت از شعبه مرکزی اهواز بازدید کرد
اقتصادو تجارت : نیما مومنی زاده مدیر عامل شرکت بیمه حکمت، از شعبه مرکزی اهواز دیدار کرد.

نیما مومنی زاده ضمن حضور در شعبه مرکزی اهواز با رئیس، کارکنان و نمایندگان فروش استان خوزستان دیدار و گفت و گو کرد. گفتنی است، امیر محمد پورمند عضو هیئت مدیره و معاون برنامه ریزی و توسعه و حسام معتضدیان معاون توسعه مدیریت و منابع در این سفر مدیرعامل را همراهی نمودند.