محلولپاشی بیش از ۴۰ هزار اصله درخت منطقه ۱۳
محلولپاشی بیش از ۴۰ هزار اصله درخت منطقه ۱۳
شبکه اقتصادوتجارت : باهدف تغذیه درختان و حفظ و نگهداری منابع طبیعی به عنوان بزرگترین سرمایه ملی ، عملیات محلولپاشی بیش از 40 هزار اصله درخت منطقه13 اجرایی شد.

گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳ ، مرتضی رحمان زاده ، شهردار منطقه به اهمیت حفظ و نگهداری درختان در شهرتهران اشاره کرد و افزود : با توجه به فقر عناصر غذایی خاک های ایران در سالهای اخیر و به تبع آن مشکلات تغذیه ای درختان ، روش‌های کوددهی مناسب برای افزایش مقاومت طبیعی گیاهان و حفاظت از آنها در مقابل افات و بیماری ها امری ضروری است .
وی افزود : با برنامه ریزی های صورت گرفته توسط تیم کارشناسی مرکز تحقیقات ،آموزش ومشاوره فضای سبز منطقه ، برنامه تغذیه درختان درفصل پاییز و قبل از خزان درختان، به منظورتامین عناصر مورد نیاز وجلوگیری از خسارات ناشی از سرمای زمستانه و بهاره و شادابی آن‌ها در اوایل فصل رشد دردستورکار اداره فضای سبز قرار گرفت .
شهردار منطقه ۱۳ اظهار داشت : طی این عملیات، بیش از ۴۰ هزار اصله درخت چنار، اقاقیا، نارون در فضای سبز منطقه ۱۳ با استفاده از کودهای سولفات آهن و N.P.K محلولپاشی شد.