مجازات طرف های معامله تسلیحاتی با ایران!
مجازات طرف های معامله تسلیحاتی با ایران!
شبکه اقتصادوتجارت : نماینده آمریکا در امور ایران و ونزوئلا با تکرار برخی مواضع بی‌اساس و مغایر با رویکرد جامعه جهانی، مدعی شد که آمریکا ساز و کار بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را فعال کرده که این به منزله بازگشت دائمی تحریم‌های تسلیحاتی است.
آبرامز ادامه داد که ایران تصمیم خود برای معاملات تسیلحاتی را اعلام کرده است و با توجه به روابط این کشور با ونزوئلا، کاراکاس یکی از اهداف بالقوه این معامله خواهد بود.وی با تکرار برخی ادعا‌های بی‌اساس، گفت: «می‌خواهم یک موضوع را کاملا روشن کنم: انتقال موشک‌های دوربرد از ایران به ونزوئلا برای ما غیرقابل قبول است و آن را تحمل نخواهیم کرد