لغو مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه ملت(سهامی عام)
لغو مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه ملت(سهامی عام)
اقتصادوتجارت : مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه ملت (سهامی عام) در روز پنج شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۱ برگزار نمی شود.

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۱۵۷ و روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۵۴۹۵ در روز دوشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۱ در خصوص دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه ملت (سهامی عام) در روز پنج شنبه ۳۰ تیر۱۴۰۱ به اطلاع سهام داران و نمایندگان قانونی ایشان می رساند، و تصمیم گیری در خصوص دستورات جلسه ذیل به مجمع بعدی که تاریخ آن متعاقبا اعلام می شود، موکول خواهد شد.