قطعی واحد ارتباط مردمی بانک ملی ایران
قطعی واحد ارتباط مردمی بانک ملی ایران
اقتصادوتجارت : واحد ارتباط مردمی بانک ملی ایران روز سه شنبه 14 تیرماه دچار قطعی خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، ضمن پوزش از مشتریان گرانقدر به اطلاع می رساند این قطعی در پی تغییر مکان واحد ارتباط مردمی بانک و جابه جایی سرورها است.