فرآیند ارزیابی ریسک حریق ساختمان در شهرداری منطقه۷
فرآیند ارزیابی ریسک حریق ساختمان در شهرداری منطقه۷
شبکه اقتصادوتجارت : شهردار منطقه ۷ از اجرای فرآیند ارزیابی ریسک حریق در ساختمان مرکزی این منطقه برای اولین بار در مدیریت شهری خبر داد.

 گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۷، سمیه حاجوی با بیان اینکه ایجاد حریق در ساختمان های سطح شهر یکی از حوادثی است که پیامدهای جانی، مالی و زیست محیطی ناگوار را برای مدیریت شهری به دنبال دارد، گفت: بروز پیامدهای ناشی از حریق در ساختمان ها، ضرورت اجرای اقدامات حفاظتی موثر و مبتنی بر کارایی را مشخص می کند.

شهردار منطقه ۷ ادامه داد: حفاظت موثر زمانی ممکن است که انتخاب نوع اقدام کنترلی حفاظتی بر اساس ارزیابی ریسک و ویژگی های منحصر به فرد یک ساختمان فراهم شود. بنابراین در راستای نگهداشت سیستم مدیریت HSE، این منطقه به صورت پایلوت و برای اولین بار در مدیریت شهری اقدام به ارزیابی ریسک حریق ساختمان FRA به روش محاسبه بار حریق کرد.

او در ادامه اضافه کرد: با توجه به لزوم استفاده از تجهیزات ایمنی نظیر سیستم های اعلان و اطفاء حریق، طی این اقدام ارزیابی طبقات و ادارات با توجه به سطح خطر و بار حریق در آنها مطابق استانداردهای مهندسی و ایمنی حریق صورت گرفت.

به گفته حاجوی با توجه به اهمیت HSE و بویژه موضوع ایمنی ساختمان در شهر تهران و ضرورت داشتن یک نگاه ریشه ای و علمی به شناسایی و ارزیابی ویژگی‌های منحصر به فرد ساختمان‌ها با کاربری های متفاوت و تعیین بار حریق آنها و اولویت بندی اجرای اقدامات اصلاحی در آنها این اقدام بصورت پایلوت در ساختمان مرکزی شهرداری منطقه ۷ اجرا شد.

او در پایان گفت: امید است انجام اقدامات این چنینی گامی موثر در شناسایی و ارزیابی وضعیت ساختمان های سطح شهر و اولویت بندی آنها و هم چنین دسته بندی اقدامات کنترلی جهت کاهش بار حریق باشد