غیرقانونی بودن هرگونه افزایش نرخ بلیط پرواز های داخلی
غیرقانونی بودن هرگونه افزایش نرخ بلیط پرواز های داخلی
اقتصادوتجارت : تغییرات ایجاد شده در نرخهای بلیط توسط دو شرکت هواپیمایی و بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار صورت پذیرفته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ؛ باتوجه به گزارشات واصله مبنی بر افزایش نرخ بلیط هواپیما در چند روز اخیر توسط تعدادی از شرکتهای هواپیمایی در برخی از مسیرهای پروازی داخلی ، طی بررسی های انجام شده مشخص گردید تغییرات ایجاد شده در نرخهای بلیط توسط دو شرکت هواپیمایی و بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار صورت پذیرفته است. لذا ضمن جلب توجه کلیه شرکتهای هواپیمایی به رعایت ضوابط ، تاکید می گردد با هرگونه افزایش قیمت که مراحل قانونی را طی ننموده و به تایید ستاد تنظیم بازار نرسیده باشد، مطابق ضوابط برخورد خواهد شد.