غفوری از کارکنان نمونه شرکت مجتمع فولاد خراسان تقدیر کرد
غفوری از کارکنان نمونه شرکت مجتمع فولاد خراسان تقدیر کرد
اقتصادوتجارت : پنجمین مرحله تقدیر از کارکنان نمونه شرکت مجتمع فولاد خراسان درسال جاری با حضور مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد شرکت برگزار شد.

پنجمین مرحله تقدیر از کارکنان نمونه شرکت مجتمع فولاد خراسان درسال جاری با حضور مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد شرکت برگزار شد.