ضرورت انطباق فعالیت واقعی مودی با فعالیت اقتصادی ثبت شده در نظام مالیاتی
ضرورت انطباق فعالیت واقعی مودی با فعالیت اقتصادی ثبت شده در نظام مالیاتی
اقتصادوتجارت : مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در صورتی که نوع فعالیت انتخاب شده در ثبت نام مودیان با فعالیت اقتصادی واقعی مودی مطابقت نداشته باشد، از منظر سازمان، مودی برای فعالیت اقتصادی واقعی خود، اظهارنامه تسلیم ننموده و مشمول جریمه خواهد شد.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در صورتی که نوع فعالیت انتخاب شده در ثبت نام مودیان با فعالیت اقتصادی واقعی مودی مطابقت نداشته باشد، از منظر سازمان، مودی برای فعالیت اقتصادی واقعی خود، اظهارنامه تسلیم ننموده و مشمول جریمه خواهد شد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: مالیات مقطوع تعیین شده بابت عملکرد سال ۱۴۰۰ برای مشمولین تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، صرفا برای فعالیت اقتصادی انتخاب شده در فرم مربوطه قابل استناد می باشد و در صورتی که نوع فعالیت اقتصادی انتخاب شده با فعالیت اقتصادی واقعی مودی مطابقت نداشته باشد، مودی برای فعالیت اقتصادی واقعی خود اظهارنامه تسلیم ننموده است.

شاهین مستوفی افزود: بدیهی است این عدم تطابق منجر به این خواهد شد که مودی از هرگونه معافیت و نرخ صفر مالیاتی بابت فعالیت اقتصادی ابراز نشده، محروم شود.

وی تصریح کرد: این مودیان بابت درآمد ناشی از فعالیت کتمان شده، علاوه بر مرتکب شدن جرم مالیاتی، مشمول ۳۰% جریمه غیر قابل بخشودگی خواهند شد.

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی با بیان اینکه خردادماه موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل است، گفت: برخورداری از هر نوع معافیت‌ یا نرخ صفر و مشوق مالیاتی، منوط به ارائه صحیح اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی در موعد مقرر قانونی است.

شاهین مستوفی اظهارداشت: اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مطابق قانون باید اظهارنامه مالیاتی یا فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) عملکرد سال ۱۴۰۰ خود را تا پایان خردادماه سال جاری به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس my.tax.gov.ir ارسال و مالیات خود را پرداخت کنند.

وی با اشاره به اینکه مودیان می‌توانند با ارائه اظهارنامه شفاف از فرصت پذیرش خوداظهاری مالیاتی یا فرم مذکور برخوردار شوند، افزود: سازمان امور مالیاتی کشور امسال مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم را از حیث تعیین مالیات مقطوع با رویکردی جدید و براساس اطلاعات و دیتاهای واصله از جمله اطلاعات خرید و فروش، اطلاعات حساب‌های بانکی (POS) و سایر اطلاعات موجود در پایگاه های سازمان اجرا می نماید.