صندوق های اجاره ای بانک ملی ایران بیمه می شوند
صندوق های اجاره ای بانک ملی ایران بیمه می شوند
اقتصادوتجارت : امکان بیمه صندوق های اجاره ای بانک ملی ایران بر اساس خوداظهاری متقاضیان فراهم شد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران،این اقدام در راستای ارتقای امنیت صندوق های اجاره ای و جلوگیری از هر گونه زیان اجاره کنندگان این صندوق ها،صورت می گیرد.

پوشش مناسب مبلغ بیمه صندوق های اجاره ای بانک ملی ایران بر اساس خود اظهاری متقاضیان و در چارچوب ضوابط اعلامی از سوی شرکت بیمه نوین تعیین می شود.

گفتنی است بیمه این صندوق ها برای همه متقاضیان الزامی است و ارائه خدمات صندوق های اجاره ای منوط به بیمه از سوی متقاضیان است.