شورای نگهبان طرح مجلس درباره تأمین مالی و جهش تولید را تأیید کرد
شورای نگهبان طرح مجلس درباره تأمین مالی و جهش تولید را تأیید کرد
اقتصادوتجارت : سخنگوی شورای نگهبان از تأیید طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها خبر داد و گفت: این طرح با هدف تأمین مالی و جهش تولید در بخش‌های تولیدی و زیربنایی و همچنین هدایت نقدینگی به بخش‌های تولیدی در مجلس به تصویب رسیده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف گفت: این طرح با هدف تأمین مالی و جهش تولید در بخش‌های تولیدی و زیربنایی و همچنین هدایت نقدینگی به بخش‌های تولیدی در مجلس به تصویب رسیده است.

نمایندگان پیش‌تر طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را ۲۹ مرداد پارسال به تصویب رسانده بودند که شورای نگهبان به آن ایراد گرفته بود.

حالا این طرح پس از ۳ مرحله اصلاح در مجلس و بررسی در شورای نگهبان به تأیید رسیده و به قانون تبدیل شده است.

در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها پیش بینی شده با شرایطی، از منابع بازار پول، سرمایه و اشخاص داخلی و خارجی استفاده شود.

این قانون همچنین پیش بینی کرده یک شورای ملی با نام “تأمین مالی” تشکیل شود که هدفش “توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هماهنگی میان نهادهای مالی و توسعه دامنه وثیقه‌ها و تضمین‌ها” است.

رئیس این شورای ملی، وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت که قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را آسان تر می کند و با اصلاح روندها، هزینه‌های اقتصادی مختلف تأمین مالی کاهش می یابد.

آقای طحان نظیف افزود که “بهبود فضای مالیات ستانی یا کاهش هزینه‌های مالیاتی اضافی با هدف تأمین مالی بنگاه‌ها و افزایش سرمایه” از اهداف دیگر این قانون است.

توسعه صنایع پایین دستی نفت و گاز با استفاده از سرمایه های مردمی و آسان تر شدن ورود بخش خصوصی در این صنایع از هدف های قانون است.