شنبه‌های بدون پسماند در محله پاک
شنبه‌های بدون پسماند در محله پاک
شبکه اقتصادوتجارت : معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه۸، از اجرای طرح شنبه‌های بدون پسماند در این منطقه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۸، ناصر رضاپور معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه، با اشاره به اهمیت اجرای طرح شنبه های بدون پسماند، گفت : در راستای ترویج فرهنگ کاهش پسماند (طرح کاپ) در منطقه۸، خودروهای جمع آوری پسماند خشک، طبق برنامه های زمان‌بندی شده، در محله‌های منطقه۸ حضور پیدا می‌کنند.
?رضاپور افزود: کارشناسان و عوامل جمع آوری این اداره، در راستای اجرای برنامه‌های زيست محيطی و با هدف توسعه فرهنگ تفکیک پسماندها از مبدا و همچنین اجرای بهینه طرح کاپ ، به جمع آوری پسماندهای خشک و تفکیک شده شهروندان در محله پاک اقدام کردند.