شروع را ه اندازي واحد آبرساني پروژه فولادسازي ، ريخته گري و اکسيژن شرکت فولاد سفيد دشت
شروع را ه اندازي واحد آبرساني پروژه فولادسازي ، ريخته گري و اکسيژن شرکت فولاد سفيد دشت
اقتصادوتجارت : با تکميل برق بالادست و عمليات اجرايي پروژه واحدهاي آبرساني و اکسيژن، راه اندازي واحد آبرساني کليد خورد و پس از تکميل اين مرحله به زودي شاهد شروع عمليات راه اندازي واحد اکسيژن خواهيم بود.

ضمنا با توجه به پيشرفت فيزيکي ۹۱ درصدي پروژه فولادسازي و ريخته گري، درصورت ترخيص تجهيزات باقيمانده پروژه در گمرک، دستيابي به اولين ذوب در انتهاي نيمه اول سال جاري ميسر خواهد شد. همچنين جهت پايداري توليد و حفظ محيط زيست، پروژه هاي تصفيه خانه مرکزي پساب و توسعه مخازن ذخيره اسفنجي به ترتيب با پيشرفت فيزيکي ۵۸ و ۳۵ درصد در مرحله اجرا قرار دارند.
درضمن جهت تنوع محصول و تکميل زنجيره توليد در فولاد سفيد دشت، پروژه هاي توسعه ماشين ريخته گري بيلت و خط نورد سرد در دستور کار قرار گرفتند که پروژه ماشين ريخته گري بيلت درحال حاضر با پيشرفت بيش از ۷۰ درصدي در بخش مهندسي، در مراحل مقدماتي بخش اجرا قرار دارد.