شرایط تمدید مدت دوره مشارکت تسهیلات اعطایی توسط شعب پست بانک ایران از منابع صندوق توسعه ملی اعلام شد
شرایط تمدید مدت دوره مشارکت تسهیلات اعطایی توسط شعب پست بانک ایران از منابع صندوق توسعه ملی اعلام شد
اقتصادوتجارت : بر اساس بخشنامه ابلاغی شماره 15/01/ب مورخ 27/01/1401 اداره کل بررسی و نظارت برطر‌ح‌های پست بانک ایران، شرایط تمدید قرارداد دوره مشارکت تسهیلات اعطایی سر رسید شده شعب پست بانک ایران از محل منابع صندوق توسعه ملی اعلام شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، بر اساس این بخشنامه، شعب علاوه بر نظارت مستمر بر پیشرفت فیزیکی و مالی طرح، حداقل یک ماه قبل از اتمام سررسید دوره قرارداد مشارکت با توجه به حدود اختیارات نسبت به بررسی موضوع و اتخاذ تصمیم با رعایت شرایط مقرر در چارچوب سیاستها و ضوابط اعتباری، شیوه نامه های ابلاغی برای قراردادهای صندوق توسعه ملی، صرفه و صلاح بانک اقدام کنند.
شعب باید در این بازه زمانی یک ماهه، باید دلایل موجه مبنی بر عدم بهره برداری از طرح طی مدت دوره مشارکت،
اخذ تعهد کتبی از شریک مبنی بر آگاهی از عدم تعلق یارانه سود تسهیلات بابت تسهیلات اعطایی از محل بند
(الف( تبصره ١۸، حصول اطمینان از اتمام دوره قرارداد مشارکت طرح و اخذ پروانه بهره برداری با افزایش این مدت، طرح و تصویب درکمیته اعتبارات استان یا منطقه را ارائه دهند.
بر اساس این گزارش، با افزایش دوره قرارداد مشارکت، کمیته اعتبارات استان یا منطقه با توجه به حدود اختیارات می تواند نسبت به کاهش دوران تنفس و بازپرداخت اقساط، مشروط به اینکه مجموع دوران مشارکت، تنفس و بازپرداخت از سقف زمانی در قرارداد منعقده فیمابین بانک و صندوق توسعه ملی و شیوه نامه‌های ابلاغی بیشتر نشود تصمیم‌گیری کند.