سود تلفیقی موسسه ملل ۶۲ ریال افزایش یافت
سود تلفیقی موسسه ملل ۶۲ ریال افزایش یافت
شبکه اقتصادوتجارت : سود هر سهم موسسه ملل در صورت های مالی تلفیقی حسابرسی شده سال ۱۳۹۸ ، ۶۲ ریال افزایش یافت و به رقم ۵۵۸ ریال رسید این رقم درصورت های مالی حسابرسی نشده ۴۹۶ ریال بود.

صورت های مالی سال ۱۳۹۸  موسسه اعتباری ملل حسابرسی شد.
موسسه ملل که با سرمایه ۶۰۶ میلیارد تومانی در فرابورس ایران درحال فعالیت است صورت های مالی حسابرسی شده ۱۲ ماه سال ۹۸ را منتشر کرد.
براساس این گزارش این موسسه اعتباری در این دوره زمانی نزدیک دو هراز دو میلیارد تومان در مجموع درآمد داشته است که نسبت به سال قبل از آن ۳۰ درصد افزایش را نشان می دهد درآمدهای مشاع این موسسه ۳۹ درصد و درآمد های غیر مشاع ۱۸ در رشد داشته است .
دربخش درآمد های مشاع بیشترین رشد را سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها با افزایش ۱۴۸ درصدی داشته است و به رقم ۵۶۵ میلیارد تومان رسید و در بخش درآمدهای غیر مشاع بیشترین رشد را سرفصل سایر درآمدها با رشد ۳۹ درصدی داشته است .
بر همین اساس موسسه ملل در ۱۲ ماه سال گذشته توانسته برای هر سهم ۳۱۵ ریال سود شناسایی کند که نسبت به سال قبل از آن ۶۲ درصد افزایش داشته است و سود خالص این شرکت به ۲۱۳ میلیارد تومان رسید و سود انباشته آن با رشد ۲۰۰ درصدی رقم ۲۷۲ میلیاد تومان را نشان می دهد .
لازم به ذکر است که سود تلفیقی این شرکت در صورت های مالی حسابرسی شده ۶۲ ریال افزایش یافت و به رقم ۵۵۸ ریال رسد این رقم درصورت های مالی حسابرسی نشده ۴۹۶ ریال بود