سهامداران جدید شرکت بیمه باران
سهامداران جدید شرکت بیمه باران
شبکه اقتصادوتجارت : پنج شرکت بیمه گر بزرگ با رتبه توانگری درجه یک بیمه مرکزی ایران، سهام داران بیمه باران شدند.

 برای اولین بار در صنعت بیمه ، شرکتهای بیمه گر بزرگی چون شرکت بیمه سامان و شرکتهای بیمه نوین، رازی، سرمد و اتکایی ایرانیان به جامعه سهامداران باران با سهام مدیریتی پیوستند و در مجموع نزدیک به ۲۰ درصد اولین شرکت بیمه تخصصی در حوزه بیمه های سرمایه گذاری را در اختیار گرفتند