رونمایی از پروژه سنجش و توسعه سواد مالی در بانک توسعه تعاون
رونمایی از پروژه سنجش و توسعه سواد مالی در بانک توسعه تعاون
اقتصادوتجارت : مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون در رونمایی از پروژه سنجش و توسعه سواد مالی در این بانک به تبیین ابعاد مختلف طرح پرداخت.

کریم میرزاخانی مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون در نشست خبری به بهانه رونمایی از پروژه سنجش و توسعه سواد مالی در بانک توسعه تعاون، اظهار داشت: جهان آینده بانکداری، با پیشرفت ها و تحولات جدید در فناوریهای نوین و مبتنی بر مدل های بانکداری دیجیتال، بانکداری باز و فین تک ها همراه خواهد بود. بنابراین برای موفقیت در این شرایط، لازم است کارکنان و مشتریان به نگرش، مهارت و دانش منطبق و متناسب با چنین دنیا و مدل های بانکداری مجهز باشند و بانک ها بعنوان تسهیل گران مناسبت های مالی و اقتصادی، ضروری است راهبردها و سیاست های مدبرانه و هوشمندانه ای برای رویارویی با چنین فضایی را ترسیم و مدیریت نمایند.
وی افزود: یکی از سازوکارهای کارآمد در این زمینه سنجش و توسعه سواد مالی در بانک ها می باشد.
مدیر مرکز آموزش و پژوهش گفت: سواد مالی (Financial Literacy) به عنوان الزام عصر آینده، ترکیبی از آگاهی، دانش، مهارت، گرایش و رفتارهای مالی مورد نیاز برای تصمیم‌گیری صحیح مالی و دستیابی به وضعیت مساعد مالی است که هم کارکنان و هم مشتریان باید بدان مجهز باشند که مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون با راهبری معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات و با آینده نگری مبتنی بر پژوهش و علم، پروژه ای در حوزه سنجش و توسعه سواد مالی کارکنان و مشتریان بانک توسعه تعاون تعریف و در دست اجرا دارد.
میرزاخانی در تبیین پروژه ارزیابی سطح سواد مالی در بانک توسعه تعاون گفت: طرح مذکور با هدف فرهنگ سازی و تدوین مبانی علمی و تجربی سواد مالی، اندازه گیری سطح سواد مالی همکاران و مشتریان بانک توسعه تعاون با رویکرد تحلیل شکاف وضع موجود و مطلوب انجام شده است و انتظار می رود خروجی های مناسبی برای طراحی و مدیریت راهبرد توسعه سواد مالی در بانک توسعه تعاون به ارمغان آورد.
حسین سرین رییس اداره کل پژوهش در خصوص پروژه ارزیابی سواد مالی گفت: طرح در مرحله اجرا در سطح واحدهای ستاد و صف بانک می باشد و کوشش شده است داده ها و اطلاعات جامعی در خصوص سطح سواد مالی گردآوری و تحلیل گردد.
رییس اداره کل پژوهش گفت: مشارکت و همراهی همکاران در تکمیل و ارسال دقیق و بهنگام پرسشنامه های پژوهش عامل مهمی در ارزیابی سطح سواد مالی در بانک محسوب می شود.