روند صعودی تولید و مصرف گاز کشور در ده سال اخیر
روند صعودی تولید و مصرف گاز کشور در ده سال اخیر
اقتصادو تجارت : مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان گفت: میزان تولید گاز طبیعی و تولید گاز مصرفی در کشور طی ده سال روند صعودی داشته است به طوری که در سال ۲۰۲۰ گاز طبیعی مصرفی در کشور و گاز طبیعی تولیدی تقریبا تراز مثبت داشته است.

ابراهیمی با اشاره به وضعیت تولید و مصرف انرژی در جهان بیان کرد: مصرف کل انرژی جهان در سال ۲۰۲۰، چین با مصرف ۳۳۸۱ میلیون تن نفت خام بزرگترین مصرف کننده انرژی در جهان است و ایران با مصرف ۲۶۸ میلیون تن نفت خام رتبه دهم را به خود اختصاص داده است.

مدیرعامل فولاد خوزستان افزود: وضعیت تولید گاز طبیعی در جهان از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۲۰ نشان می دهد که این رقم، رقمی صعودی است و به طور سالیانه ۲.۳ درصد افزایش تولید گاز داریم.

ابراهیمی اظهار کرد: در سال ۲۰۲۰ این تولید به حدود ۴ هزار میلیارد متر مکعب در دنیا رسید اما نرخ رشد نسبت به سال ۲۰۱۹، ۲.۵ درصد رشد منفی داشته است.

وی با بیان اینکه بیشترین تولیدکنندگان را عمدتا آمریکای شمالی، منطقه CIS و خاور میانه دارند، اظهار داشت: سهم ایران از تولید جهان از سال ۱۹۹۰ از ۱.۱ درصد به ۵.۸ درصد در سال ۲۰۲۰ رسیده و روند افزایشی به خود گرفته است.

مدیرعامل فولاد خوزستان با بیان اینکه آمریکا با مصرف ۸۷۱ میلیارد متر مکعب به عنوان بزرگترین مصرف کننده گاز در جهان است، گفت: بعد از آن کشور های روسیه و چین مشاهده می شود و ایران با ۲۲۱ میلیارد متر مکعب به عنوان چهارمین مصرف کنند بزرگ گاز در جهان است.

ابراهیمی در خصوص وضعیت ذخایر گاز در در جهان نیز گفت: روسیه با ۲۵ درصد رتبه اول، قطر در رتبه دوم و سهم ایران هم با ۱۷ درصد در رتبه سوم است.

وی با اشاره به اینکه آمریکا به عنوان بزرگترین مصرف کننده گاز در جهان است، تصریح کرد: ۳۸ درصد در حوزه تامین برق، ۳۳ درصد در صنعت و ۱۵ درصد در حوزه خانگی است و در دهه اخیر روند افزایشی داشته است.

مدیرعامل فولاد خوزستان اظهار کرد: میزان تولید گاز طبیعی و تولید گاز مصرفی در کشور از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۲۰ تقریبا روند صعودی داشته است به طوری که در سال ۲۰۲۰ گاز طبیعی مصرفی در کشور حدود ۲۲۱ میلیارد متر مکعب و گاز طبیعی تولیدی ۲۳۴ میلیارد متر مکعب بوده است و تقریبا ترازی مثبت داشته است.

ابراهیمی افزود: میانگین رشد تولید در بازه زمانی ۳۰ ساله ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ حدود هشتاد و سه دهم و مصرف ۸۴ دهم بوده است. اما اگر سال ۲۰۱۹ را با سال ۲۰۲۰ مقایسه کنیم خواهیم دید که تولید ۱.۱ افزایش داشته اما مصرف ۴.۲ و نشان می دهد که در سنوات گذشته روند افزایش تولید به مصرف بیشتر بوده است.

وی با اشاره به رشد مصرف بخشی گاز در بازه ۱۳۸۷-۱۳۹۶ تصریح کرد: عمده مصرف در حوزه کشاورزی، حمل و نقل و خوراک پتروشیمی افزایش پیدا کرده است و صنعت با ۸۲.۵ درصد از لحاظ افزایش مصرف در بخش انرژِ رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.

مدیرعامل فولاد خوزستان گفت: بر اساس گزارشات موجود مصرف گاز در نیروگاه‌ها ۳۴ درصد، مصرف خانگی ۲۷ درصد و صنعت ۱۷ درصد مصرف گاز را در کشور به خود اختصاص داده است.

ابراهیمی تصریح کرد: در سال ۲۰۲۰ مصرف کل گاز کشور معادل ۲۲۱ میلیارد متر مکعب است که مصرف گاز واحدهای فولادی کشور عددی معادل ۱۱ میلیارد متر مکعب است. یعنی ۵ درصد مصرف گاز کشور در حوزه فولاد است.

وی گفت: تغییر تقاضای حامل های انرژی در کشور در بخش صنعت تا سال ۱۴۰۵ روند افزایشی خواهد داشت و به عددی معادل ۵۴۱ میلیون بشکه نفت خام یعنی رشدی سه ساله خواهیم داشت و این روند افزایشی خواهد بود و اگر مقایسه بین عرضه و تقاضا را در حوزه گاز سبک داشته باشیم تا سال ۱۴۰۵، در روز ۶۰۰ میلیون متر مکعب تولید گاز خواهیم داشت در حالی که مصرف به ۷۲۴ میلوین متر مکعب در روز خواهد رسید. یعنی با تراز منفی ۱۲۴ میلیون متر مکعبی در روز مواجه هستیم.